شرکت محیط آسایش البرز به پشتوانه تجربیات علمی و صنعتی خود و با بهره گیری از کارشناسان مجرب و متخصص، در زمینه های ایمنی و آتش نشانی، بازرسی فنی، ، آموزش، بهداشت حرفه ای و محیط خدماتی ارزنده در صنایع، سازمانهای مختلف ارائه می دهد تا از این طریق بتواند گامی موثر در افزایش دانش […]