بهسازی محیط ˜ سوسک های ریز رستوران برای ادامه زندگی به ۴ فاکتور حیاتی: گرما، رطوبت ، غذا و پناهگاه نیاز مندند. ˜ بهسازی محیط می تواند با از بین بردن فاکتور های حیاتی ، باعث کنترل طولانی مدت سوسک های ریز در رستوران شوند. ˜ سمپاشی رستوران دوره ای راهکاری است که بعد از بهسازی محیط […]