شرکت محیط آسایش البرز  یک شرکت ارائه دهنده خدمات سمپاشی و دفع آفات در سطح کشور می باشد ومفتخراست، خود را به عنوان عضوی مسئول و متعهد به اخلاق حرفه ای معرفی نموده ؛ تلاش و دانش خود را معطوف رفع نگرانی ها و آرامش خاطر مشتریان خود نماید.یکی از مهم ترین اهداف متخصصان شرکت ایجاد آسایش ،همچنین آموزش راه کارهای مناسب به مشتریان خود  و رفع مشکل آنان می باشد. شرکت محیط آسایش به منظور صیانت از نیروی انسانی و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی تمامی قوانین ،مقررات و ضوابط مربوطه در زمینه زیست محیطی،ایمنی و بهداشت، انطباق دارد و متد هایی را اجرا  خواهد کرد که این انطباق را تضمین نماید.

با اجرای مدیریت خطر و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری و در عین حال با استفاده از ابزار و تکنولوژی ایمن؛کارکنان و محیط زیست را از هر گونه خطر محافظت خواهیم نمود.

ما برای کسب سود متعارف که با رشد بلند مدت شرکت توازن داشته باشد و حفظ منافع صاحبان سهام و اجرای تعهدات نسبت به جامعه و محیط، فعالیت خود را مسئولانه اداره می کنیم.